Súhlas so spracovaním osobných údajov

Zaškrtnutím príslušného políčka dávam dobrovoľný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 (GDPR) spoločnosti TOVANELA s.r.o., IČO: 03259013 (ďalej iba správca) a to:

a) v rozsahu meno a e-mailová adresa

b) za účelom marketingových a obchodných aktivít správcu, vrátane šírenia obchodných oznamov týkajúcich sa jeho výrobkov alebo služieb

c) po dobu nevyhnutne potrebnú, maximálne však po dobu 5 rokov

d) som si vedomý/á toho, že tento súhlas s uchovávaním, resp. so spracovávaním údajov je dobrovoľný, mám právo ho kedykoľvek odvolať a mám

  • právo na poskytnutie informácií
  • právo na prístup k  údajom
  • právo na opravu
  • právo na obmedzenie spracúvania
  • právo „na zabudnutie“
  • právo na prenosnosť údajov
  • právo namietať
  • právo na súdny prostriedok nápravy
  • právo na náhradu škody